View Full Version: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Virtual Classroom with Live Lesson > Tiếng việt thực hành > ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG


Title: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Description: Tiếng việt thực hành


CSG - April 4, 2006 09:41 AM (GMT)
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Tiếng Việt thực hành

TS. Trần Thị Ngọc Lan

(Trung tâm ngôn ngữ học, viện KHXH tại Tp.HCM)Bài 1: Lỗi chính tả và cách khắc phục

Khái quát về chính tả tiếng Việt

Những qui định về chính tả tiếng Việt

Qui định về cách viết âm “i”

Qui định về cách viết hoa tên riêng, tên cơ quan, tên tổ chức

Qui định về cách viết tên riêng nước ng̣ai

Qui định về cách đặt dấu câu

Mẹo luật về thanh của từ Hán Việt

Mẹo luật về thanh của từ láy

Các mẹo luật khác

Bài tập thực hành sửa lỗi chính tả

Bài 2: Lỗi từ vựng và cách khắc phục

Nguyên nhân của lỗi từ vựng

Lỗi do viết sai âm

Lỗi do hiểu sai nghĩa từ

Lỗi do phối hợp nghĩa sai hoặc trùng lặp

Lỗi do dùng từ sai phong cách

Phân biệt nghĩa một số từ Hán Việt

Bài tập thực hành

Bài 3: Dấu câu

Dấu câu là một công cụ ngữ pháp để diễn đạt rơ ràng một văn bản viết. Dấu câu là một qui ước xă hội.

Phân lọai

Các dấu cuối câu:

Dấu chấm

Dấu hỏi

Dấu cảm (hay dấu chấm than)

Các dấu giữa câu

Dấu phẩy

Dấu chấm phẩy

Dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn

Dấu ngoặc kép

Dấu gạch ngang (gạch nối)

Bài tập về dấu câu

Bài 4: Lỗi viết câu sai và cách khắc phục

Viết câu sai là lọai lỗi khá phổ biến và có ảnh hưởng tới giá trị của văn bản

Các lọai câu sai

Câu sai ngữ pháp (sai cấu trúc)

Câu thiếu chủ ngữ

Câu thiếu vị ngữ

Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ

Câu sai về dấu câu

Câu sai logic

Câu mơ hồ

Câu sai qui chiếu

Câu sai về cách dùng từ chỉ quan hệ

Bài tập sửa câu sai

Bài 5: Liên kết câu

Các câu trong văn bản không đứng một ḿnh mà có liên kết với nhau

Các kiểu liên kết: Có hai lọai liên kết cơ bản

Liên kết h́nh thức

Liên kết nội dung

Liên kết h́nh thức biểu hiện ở bề mặt của hai câu văn

Phép lặp

Lặp từ nghĩa

Lặp cấu trúc

Phép thế

Thế đại từ

Thế đồng nghĩa

Phép nối

Nối quan hệ từ

Nối tổ hợp từ

Phép liên tưởng

Liên tưởng bộ phận

Liên tưởng ṭan thể

Liên tưởng đồng lọai

Liên kết nội dung là liên kết ở chiều sâu cùa hai câu văn

Quan hệ thuyết minh gồm các tiểu lọai:

Bằng chứng

Dẫn chứng

Ví dụ

Định nghĩa

Khai triển

Nguyên nhân

Quan hệ thuyết minh gồm các tiểu lọai:

Kết quả

Suy luận

Khái quát

Tương phản

Tương đồng

Song hành

Bài tập về liên kết câu

Bài 6: Đọan văn và văn bản

1. Đọan văn: Đọan diễn đạt tương đối trọn một ư và được tạo thành bởi nhiều câu có liên kết với nhau

Các lọai câu trong đọan

Mở đọan, thân đọan, kết đọan

Đọan có đủ có 3 phần

Đọan không đủ 3 phần

Câu chủ đề

Đọan có câu chủ đề ẩn

Đọan có câu chủ đề hiện

2. Văn bản

Khái niệm văn bản

Các thể lọai văn bản

Văn bản khoa học

Đặc trưng

Sọan thảo

Văn bản hành chính – công cụ

Đặc trưng

Sọan thảo

3. Bài tập viết đọan văn và văn bản
Hosted for free by zIFBoards